Kuligi na Kaszubach

Cho? Kaszuby kojarz? si? g?ównie z letnim lub jesiennym wypoczynkiem, bogat? ofert? maj? te? dla turystów odwiedzaj?cych je zim?.

Mo?na pozje?d?a? na nartach, mo?na uprawia? inne sporty zimowe – a w ramach relaksu wybra? si? na kulig. Przeja?d?ki saniami lub sankami w konnym zaprz?gu mo?e by? form? wieczornego, romantycznego wypadu lub rodzinna uciecha, zorganizowana z my?l? o najm?odszych.

Kuligi na Kaszubach organizuj? niemal wszystkie wi?ksze gospodarstwa agroturystyczne, dostosowuj?c swoj? ofert? do potrzeb grupy czy osoby zamawiaj?cej imprez?. Kulig mo?na zorganizowa? w dzie? lub w nocy, z pochodniami. Oczywi?cie – ceny zale?? zarówno od organizatora, od pory dnia, od tego ile atrakcji zamawiamy.

Zwykle cena kuligu organizowanego w dzie? wynosi 20 z?otych od osoby doros?ej (dzieci p?ac? mniej). Cena kuligu nocnego jest wy?sza, stawka za doros?? osob? to zwykle 25 z?otych. Dodatkowo p?acimy za kie?baski, pieczone przy ognisku lub posi?ek zamawiany na trasie (mo?e by? te? zorganizowany po kuligu, w Sali biesiadnej). Osobna op?ata pobierana jest te? w przypadku, gdy z kuligiem jad? grajkowie czy towarzyszy mu gaw?dziarz. S? te? oczywi?cie oferty dro?sze, w których skalkulowano wi?cej atrakcji.

Osobn? ofert? o?rodki urz?dzaj?ce kuligi maj? zwykle dla grup szkolnych – obowi?zuj? znacznie ni?sze ceny.

Kuligi trwaj? zwykle dwie godziny.

Jak wygl?da szcegó?owo trasa takiego kuligu mo?na dowiedzie? si? tutaj:

https://agroturystyka.kaszuby.org/kuligi.htm