Kaszuby - mapa i granice

mapa kaszubRegion Kaszub po?o?ony jest w pó?nocnej cz??ci Polski. Jego granice wyznaczono na podstawie odsetku zamieszkuj?cych go etnicznie rdzennych Kaszubów. Ten odsetek mia? stanowi? 1/3 ogó?u ludno?ci etnicznej.

Wed?ug tego podzia?u do granic regionu zaliczamy: Gniewino, Krokowa, Czarna Woda, D?brówka, ??czyca, Cewice Bytów, Lipnica, Tuchomie, Przechlewo, Karsin, Ko?cierzyna, Konarzyny, Brusy, Nowa Karczma, Somonino, ?ukowo i Gda?sk (za wyj?tkiem jego wschodniej cz??ci). Nale?y przy tym podkre?li?, ?e Gda?sk jest siedzib? najwa?niejszych organizacji kaszubskich.

Z bada? historycznych wynika ?e Kaszubi zasiedlali w latach 800-950 ca?e Pomorze od Gda?ska po sam Szczecin. Od XVII wieku region ten zacz?? si? kurczy?, a rdzenni mieszka?cy byli wypierani z zachodnich terenów przez naród niemiecki. Obecnie granice Kaszub rozci?gaj? si? pomi?dzy miastami, które wyznaczaj? ich zarys. I tak od wschodu jest to miasto Gda?sk i Czersk, od po?udnia Chojnice i Cz?uchów, od zachodu miasta S?upsk i Ustka a od pó?nocy Ba?tyk. Na wybrze?u dziel? si? na dwa regiony geograficzne: Pobrze?e S?owi?skie i Wybrze?e S?owi?skie, a nast?pnie na Mierzej? Helsk? i Pobrze?e Kaszubskie. Warto tu równie? zaznaczy?, ?e Pobrze?e Kaszubskie poprzecinane jest Pradolin? Kaszubsk? i Pradolin? ?eby – Redy z K?pami: Oksywsk?, Puck?, Swarzewsk?, Ostrowsk?, Starzy?sk? i S?awoszy?sk?, oraz Wysoczyzn? ?arnowieck? i Puszcz? Dar?lubsk?.

Wschodni? granic? Kaszub wyznaczaj? Zatoki: Pucka i Gda?ska. Po?udnie i centrum regionu to niezwykle malownicze i turystycznie ciekawe regiony Pojezierza Kaszubskiego. Pojezierze to nazywane jest Szwajcari? Kaszubsk?, a charakteryzuje si? ogromn? ilo?ci? jezior i wodnych oczek. Najwi?ksze jeziora regionu to: Wdzydzkie, Radu?skie, Ostrzyckie, Gowidli?skie i Mausz.

Pojezierze przecinaj? góry Szymbardzkie z najwy?szym wzniesieniem Ni?u ?rodkowoeuropejskiego – Wie?yc? (328,6 m.n.p.m). G?ówne miasta regionu, w który kultywuje si? j?zyk kaszubski to: Wejherowo, Kartuzy, Puck, W?adys?awowo, Chojnice i Ko?cierzyna. W sprawie tego, które miasto jest stolic? Kaszub, istniej? liczne kontrowersje. S?ownik geograficzny Królestwa Polskiego z 1880 roku, wskazywa? na Wejherowo. W chwili obecnej uwa?a si?, i? stolic? Kaszub s? Kartuzy, natomiast za per?? Kaszub uwa?ana jest Ko?cierzyna.