Mistrzostwa Polski i zawody krajowe w powożeniu zaprzęgami w Kwiekach koło Czerska

 • Trzy dni sportu, emocji i dzielnych koni w zaprz?gach! W dniach do 27 do 29 wrze?nia w Kwiekach ko?o Czerska odb?d? si? Mistrzostwa Polski i zawody krajowe w powo?eniu zaprz?gami.

  Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych w Kwiekach sezon 2013 zako?czy widowiskowo. Do Kwiek zjad? z ca?ej Polski specjali?ci w dyscyplinie powo?enia zaprz?gami.

  Trzydniowe zawody powo?eniowe sk?adaj? si? z trzech prób: próby uje?d?enia, próby terenowej (maratonu) oraz próby zr?czno?ci.

  Próba uje?d?enia (pierwszy dzie? zawodów – pi?tek) polega na wykonaniu okre?lonych figur wed?ug programu, z którym zawodnicy musz? wcze?niej si? zapozna?. Ta cz??? dyscypliny pokazuje pos?usze?stwo koni i stopie? ich wytrenowania.

  Maraton (drugi dzie? zawodów – sobota) sk?ada si? z kilku odcinków, ka?dy z nich ma okre?lona norm? czasu, której zawodnik nie mo?e przekroczy?. Nie powinno si? jecha? ani za szybko, ani za wolno. Chodzi tutaj o racjonalne roz?o?enie si? koni na ca?y dystans. W trakcie maratonu do pokonania jest od trzech do o?miu przeszkód, które sk?adaj? si? z bramek oznaczonych literami A-F. Nieprzejechanie ich w okre?lonej kolejno?ci powoduje eliminacj?. Zawodnik ma do przejechania w zale?no?ci od klasy, w której startuje dystans od 8 do 19 km.

  Ostania próba, czyli zr?czno?? (trzeci dzie? zawodów – niedziela) polega na pokonaniu toru na którym porozstawiane s? tzw. kegle, na których s? po?o?one pi?eczki. Ta próba wymaga precyzji i szybko?ci. Wygrywa ten zawodnik, który przejedzie taki tor bez zrzucenia pi?eczek w najlepszym czasie. Co ciekawe - nawet za zrzucenie kapelusza zawodnik otrzymuje punkty karne!

  Na zawodach mo?emy spotka? zaprz?gi jednokonne, parokonne oraz czterokonne.

  Celem wspó?cze?nie rozgrywanych konkursów powo?enia jest sprawdzenie warto?ci u?ytkowej, wytrzyma?o?ci, dzielno?ci, temperamentu i charakteru koni. Konkursy te maj? równie? na celu kultywowanie tradycji powo?enia jako istotnego elementu kultury narodowej.

  Szczegó?owy program widzowie mog? znale?? na stronie organizatora: www.sportykonne.pl

  Wst?p na zawody jest wolny. Warto wi?c sp?dzi? czas na ?wie?ym powietrzu podziwiaj?c sportow? walk? i pi?kne konie!

   

  zawody konne na kaszubach

 • « przejdź do wszystkich aktualności