Skansen we Wdzydzach Kiszewskich

Na pocz?tku XX wieku Teodora i Izydor Gulgowscy za?o?yli pierwsze na polskich ziemiach muzeum na wolnym powietrzu, czyli – skansen. W XVIII wiecznej chacie, odkupionej od jednego z miejscowych gospodarzy, zgromadzili sprz?ty domowe i u?ywane w gospodarstwie, elementy stroju kaszubskiego (czepce!), obrazy malowane na szkle i ceramik?.

Przez lata muzeum si? rozrasta?o, obecnie ta instytucja – prowadzona przez samorz?d województwa pomorskiego – zajmuje 22 hektary ziemi nad jeziorem Go?u?. Na terenie skansenu znajduj? si? obiekty regionalnej, kaszubskiej architektury: Cha?upy, dwory, szko?a, ku?nia, karczmy, m?yny, ko?cio?y, budynki gospodarcze i warsztaty rzemie?lnicze. W sumie jest to 49 obiektów z Kaszub i Kociewia. Niektóre obiekty pochodz? z XVII wieku.

Wiernie odtworzone wn?trza wraz z autentycznym wyposa?eniem oraz uruchamiane – co jaki? czas - urz?dzenia gospodarcze i przemys?owe sprawiaj?, ?e odwiedzaj?cy skansen mog? mie? wra?enie, jakby przenie?li si? w czasie. Atutem muzeum jest przepi?kne po?o?enie nad jeziorem, w?ród lasów.

Dla grup zorganizowanych – zw?aszcza wycieczek szkolnych – muzeum ma specjaln? atrakcj?, czyli lekcje muzealne. Cz??? organizowana jest w zabytkowej szkole (jedn? z opcji jest lekcja w szkole okresu mi?dzywojennego, podczas której mo?na przekona? si? jak pisa?o si? niegdy? g?sim piórem i pozna? histori? szkolnictwa na Pomorzu). Lekcje bardziej artystyczne (haft, malarstwo na szkle, wycinanki) organizowane s? w jednej z zabytkowych chat. W cz??ci tych lekcji mog? równie? bra? udzia? indywidualni zwiedzaj?cy.

 

MUZEUM OTWARTE:
luty, marzec:  10 - 15 od poniedzia?ku do pi?tku
kwiecie?:  9 - 16 od wtorku do niedzieli
maj, czerwiec:  9 - 16 od wtorku do pi?tku
10 - 18 w soboty i niedziele
lipiec, sierpie?: 10 - 18 od wtorku do niedzieli
wrzesie?: 9 - 16 od wtorku do niedzieli
pa?dziernik: 10 - 15 od wtorku do niedzieli

Bezp?atne zwiedzanie terenu Muzeum z wy??czeniem wystaw we wn?trzach:
Od lutego do pa?dziernika 10 - 14 w poniedzia?ki
Od listopada do stycznia 10 - 14 od poniedzia?ku do pi?tku

Niedzielne msze w ko?ciele pw ?w. Barbary - godz. 8

NIECZYNNE: w Nowy Rok, Trzech Króli, Niedziel? Wielkanocn?,
Wszystkich ?wi?tych, Dzie? Niepodleg?o?ci i Bo?e Narodzenie

Bilety wst?pu:
Normalny - 12 z?, Ulgowy - 9 z?, Wycieczkowy szkolny - 8 z?
Zwiedzanie z przewodnikiem - 50 z?/godz.
Czas zwiedzania - 3 godz.
Przewodnik w wersji au dio (audioprzewodnik)
do pobrania w infokiosku w Karczmie z Rumi (przy wej?ciu)
i na www.muzeum-wdzydze.gda.pl.

 

skansen wdzydze


MUZEUM - KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY
im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach Kiszewskich
tel./fax 58 686 1288 i 58 686 1130
www.muzeum-wdzydze.gda.pl
muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl

 

 

 

 

 

 

Organizatorem instytucji jest Samorz?d Województwa Pomorskiego