Szczyt Wieżyca i Wieża widokowa

Szczyt wie?ycaPo?o?ona na Kaszubach wie? Wie?yca jest cz??ci? sk?adow? so?ectwa Szymbark. Ze stoków Wzgórz Szymborskich rozpo?ciera si? wspania?y widok na jezioro Ostrzyckie oraz szlak wodny „Kó?ko Radu?skie”. Dzisiaj miejscowo?? Wie?yca jest przede wszystkim wsi? letniskow?, która w porze zimowej staje si? niezwykle atrakcyjnym o?rodkiem sportowym.

Góra Wie?yca jest najwy?szym wzniesieniem pasma morenowych Wzgórz Szymbarskich i jednocze?nie najwy?szym punktem ca?ego Ni?u Polskiego. Wierzcho?ek Wie?ycy poro?ni?ty jest wspania?ym lasem bukowym, który jest niezwykle fascynuj?cy. Na szczycie Wie?ycy znajduje si? wie?a widokowa o nazwie Kaszubska Wie?a Widokowa, z której rozci?ga si? przepi?kny widok na pobliskie okolice.  Ta oryginalna wie?a widokowa zosta?a par? lat temu odrestaurowana.

Warto pami?ta? o tym, ?e dawniej Wie?yca by?a miejscem kultu staro?ytnych S?owian i bardzo cz?sto zwana jest ona w zwi?zku z tym Kaszubskim Olimpem. Przez szczyt prowadzi czarny szlak turystyczny Wzgórz Szymbarskich.

Mi?o?nicy sportów zimowych z pewno?ci? zainteresowani b?d? faktem, ?e na Wie?ycy znajduje si? nie tylko doskona?y stok na narty z kilkoma trasami, ale tak?e prawdziwy wyci?g narciarski. Jest tak?e specjalny tor do zjazdów dla najm?odyszych na detkach - zapewniaj?cy mnóstwo ?miechu i dobrej zabawy. Oprócz nart Zim? mo?na spróbowa? przeja?dzki konnej saniami - na kuligi Wie?yca jest idealnym miejscem.

Pod Wie?yc? funkcjonuje schronisko, które cieszy si? du?? popularno?ci? w?ród turystów. Znajduje si? tutaj tak?e rezerwat przyrody „Szczyt Wie?yca”, którego celem jest przede wszystkim ochrona le?nych zbiorowisk, w których dominuje kwa?na buczyna. Na piaszczysto-gliniastym pod?o?u rosn? buki, które osi?gaj? nawet wiek a? 130-160 lat. Na terenach rezerwatu ro?nie Gnie?nie le?ny, który podlega ?cis?ej ochronie. Istniej? tu tak?e ro?liny, które znajduj? si? na li?cie gin?cych oraz zagro?onych ro?lin naczyniowych.